طرح سوم

عناوین مطالب وبلاگ "طرح سوم"

» ۱۸ شهریور ۱۳۸٩ :: کتاب
» ٥ مهر ۱۳۸۸ :: انتشار کتاب
» ٦ امرداد ۱۳۸۸ :: برای دوست آزادم!
» ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: متن گردی ها ـ17
» ۱٩ فروردین ۱۳۸۸ :: پرسه ها و پرسه ها ـ 64 ـ بازخورد
» ۳٠ اسفند ۱۳۸٧ :: نو ـ روز
» ۱۱ اسفند ۱۳۸٧ :: پرسه ها و پرسه ها ـ 63 ـ دیوار شرقی، دیوار غربی
» ٢۸ بهمن ۱۳۸٧ :: سی نمای معماری 4 : درباره ی الی، درباره ی حقیقت و دروغ به مفهوم ایرانی آن
» ٢٦ دی ۱۳۸٧ :: پرسه ها و پرسه ها ـ 62ـ راه معمار، راه فلسفه
» ۱٥ دی ۱۳۸٧ :: پرسه نوشته ها ـ 21 ـ از سیاهی ها
» ۱٥ دی ۱۳۸٧ :: پرسه نوشته ها ـ 20 ـ بهانه هایی برای گریز
» ٤ دی ۱۳۸٧ :: پرسه ها و پرسه ها ـ 61ـ درباره ی نفهمیدن، در پاسخ یک دوست
» ۱٥ آذر ۱۳۸٧ :: ‏‎هزار نکته در باب پدیدارشناسی - 5
» ٤ آذر ۱۳۸٧ :: پرسه نوشته ها ـ 19ـ برای علیرضای تغابنی و "ترس های همیشگی اش"
» ٢۳ آبان ۱۳۸٧ :: پرسه ها و پرسه ها ـ 60ـ کلمه ها و فضا ها
» ۸ مهر ۱۳۸٧ :: متن گردی ها ـ16
» ٢٩ شهریور ۱۳۸٧ :: پرسه ها و پرسه ها ـ 59ـ طبیعت ژاپنی
» ٢٥ شهریور ۱۳۸٧ :: از کلام بزرگان 16
» ٢٢ شهریور ۱۳۸٧ :: پرسه ها و پرسه ها ـ 58ـ درباره از شار تا شهر
» ۱٧ شهریور ۱۳۸٧ :: پرسه ها و پرسه ها ـ 57ـ نظریه های خوانش
» ۱۱ شهریور ۱۳۸٧ :: هزار نکته در باب پدیدارشناسی - 4
» ۳ شهریور ۱۳۸٧ :: پرسه ها و پرسه ها ـ 56ـ پراگ
» ٢۸ امرداد ۱۳۸٧ :: پرسه نوشته ها ـ 18ـ کلاغ ها و کبک ها
» ٢۸ امرداد ۱۳۸٧ :: پرسه نوشته ها ـ 17ـ توضیح
» ٢٠ امرداد ۱۳۸٧ :: پرسه ها و پرسه ها ـ 55ـ آیزنمن کلاسیک ـ آخر
» ۱٧ امرداد ۱۳۸٧ :: پرسه ها و پرسه ها ـ 54ـ آیزنمن کلاسیک ـ 3
» ۱٥ امرداد ۱۳۸٧ :: هزار نکته در باب پدیدارشناسی ـ 3
» ۱۱ امرداد ۱۳۸٧ :: شاید تکمله ای بر ضیافت شش + یک
» ٧ امرداد ۱۳۸٧ :: ضیافت شش + یک: پنج وضعیت ِ آینده در معماری
» ٤ امرداد ۱۳۸٧ :: از کلام بزرگان 15
» ۱ امرداد ۱۳۸٧ :: پرسه ها و پرسه ها ـ 53ـ آیزنمن کلاسیک ـ 2
» ۳٠ تیر ۱۳۸٧ :: پرسه نوشته ها ـ 16ـ دیجیتال سیاه
» ٢٧ تیر ۱۳۸٧ :: پرسه ها و پرسه ها ـ 52ـ آیزنمن کلاسیک ـ 1
» ٢٦ تیر ۱۳۸٧ :: هزار نکته در باب پدیدارشناسی ـ 2
» ٢۱ تیر ۱۳۸٧ :: متن گردی ها ـ 15
» ۱٧ تیر ۱۳۸٧ :: هزار نکته در باب پدیدارشناسی ـ 1
» ۱۳ تیر ۱۳۸٧ :: پرسه ها و پرسه ها ـ 51ـ جادوی عکس، افسون لحظه
» ٦ تیر ۱۳۸٧ :: متن گردی ها ـ 14
» ٤ تیر ۱۳۸٧ :: پرسه نوشته ها ـ 15ـ در باب ضیافت ششم
» ٤ تیر ۱۳۸٧ :: تکمله ای بر ضیافت ششم: در گفتگو با دوستان
» ٢۳ خرداد ۱۳۸٧ :: ضیافت ششم. بخش سوم و آخر ـ Contextualism is regionalism is contextualism
» ٢۱ خرداد ۱۳۸٧ :: ضیافت ششم. بخش دوم ـ Contextualism is regionalism is contextualism
» ۱٩ خرداد ۱۳۸٧ :: ضیافت ششم. بخش اول ـ Contextualism is regionalism is contextualism
» ۱۳ خرداد ۱۳۸٧ :: پرسه ها و پرسه ها ـ 50ـ پرسش از "معمار خوب"
» ۸ خرداد ۱۳۸٧ :: متن گردی ها ـ 13ـ معماری یک فیل است
» ٦ خرداد ۱۳۸٧ :: پرسه نوشته ها ـ 14ـ چاپ دوم "نظریه های پسامدرن در معماری"
» ٥ خرداد ۱۳۸٧ :: پرسه نوشته ها ـ 13ـ برای دوست پشت در مانده ام!
» ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: پرسه ها و پرسه ها ـ 49ـ نقد و انتقاد
» ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: متن گردی ها ـ 12
» ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: پرسه ها و پرسه ها ـ 48ـ هرکجا یا کجا، دو برش از مکان: برش دوم ـ هرکجا
» ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: پرسه ها و پرسه ها ـ 47ـ هرکجا یا کجا، دو برش از مکان: برش اول ـ کجا
» ٩ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: متن گردی ها - 11
» ٤ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: پرسه نوشته ها ـ 12ـ سرزمین پروکر ست ها
» ٢٥ فروردین ۱۳۸٧ :: سه آن ِ فضا در معماری لوکوربوزیه
» ٢۱ فروردین ۱۳۸٧ :: پرسه نوشته ها ـ 11ـ از ننوشتن
» ٢٠ فروردین ۱۳۸٧ :: از کلام بزرگان ـ 14
» ٢٠ فروردین ۱۳۸٧ :: متن گردی ها ـ 10
» ٢٠ فروردین ۱۳۸٧ :: پرسه ها و پرسه ها ـ 46ـ کارستون هریس
» ۱٩ فروردین ۱۳۸٧ :: پرسه ها و پرسه ها ـ 45 ـ ....
» ۱٦ فروردین ۱۳۸٧ :: پرسه ها و پرسه ها ـ 44 ـ ...
» ۱٤ فروردین ۱۳۸٧ :: سی نمای معماری 3 : آبی، وسواس جزئیات
» ۱٠ فروردین ۱۳۸٧ :: پرسه ها و پرسه ها ـ 43 ـ حکایت سالها ی ما
» ۱٠ فروردین ۱۳۸٧ :: ضیافت پنجم
» ۸ فروردین ۱۳۸٧ :: پرسه ها و پرسه ها ـ۴۲- تام و جری : از جهان متن تا بازیهای زبانی
» ۸ فروردین ۱۳۸٧ :: پرسه نوشته ها ـ 10ـ دانش گوگلی
» ٦ فروردین ۱۳۸٧ :: ‏‎پرسه نوشته ها ـ ۹
» ٢٩ اسفند ۱۳۸٦ :: نوروز
» ٢٦ اسفند ۱۳۸٦ :: پرسه ها و پرسه ها ـ ۴۱ - همواره و همیشه متفاوت
» ٢٥ اسفند ۱۳۸٦ :: پرسه ها و پرسه ها ـ ۴۰- تکمله بر معماری فلسفی آیزنمن
» ٢۳ اسفند ۱۳۸٦ :: ‏‎پرسه نوشته ها ـ ۸
» ٢۱ اسفند ۱۳۸٦ :: پرسه ها و پرسه ها ـ ۳۹- معماری فلسفی آیزنمن
» ۱٦ اسفند ۱۳۸٦ :: از کلام بزرگان ـ۱۳
» ۱٢ اسفند ۱۳۸٦ :: از این "راه افتاده"
» ٦ اسفند ۱۳۸٦ :: هزار و یک خانه - 6
» ۳٠ بهمن ۱۳۸٦ :: پرسه گویی هایی از خیابان
» ٢٤ بهمن ۱۳۸٦ :: ‏‎متن گردی ها ـ9
» ٢۱ بهمن ۱۳۸٦ :: ...
» ۱٦ بهمن ۱۳۸٦ :: پرسه ها و پرسه ها ـ ۳۸- معماری دماغ، یادداشتهایی در باب دروغ چشم ها ۳ (آخر)
» ۸ بهمن ۱۳۸٦ :: پرسه ها و پرسه ها ـ ۳۷- درباره ی ديوار
» ۳٠ دی ۱۳۸٦ :: ده فرمان برای گوش های ناشنوا - اولین و آخرین مانیفست معماری ایران
» ٢٢ دی ۱۳۸٦ :: پرسه ها و پرسه ها ـ ۳۶- معماری و ساختمان
» ۱٦ دی ۱۳۸٦ :: متن گردی ها ـ ۸- تاملاتی از لويی کان
» ٩ دی ۱۳۸٦ :: معماری ديگر ـ ۲
» ٦ دی ۱۳۸٦ :: پرسه نوشته ها ـ ۸ ـ تکمله ای بر یادداشت قبلی
» ٥ دی ۱۳۸٦ :: پرسه ها و پرسه ها ـ ۳۵- خیلی چیزها و احتیاط ها
» ٢ دی ۱۳۸٦ :: ضیافت نامه ۵ ـ میزبان جدید
» ٢٤ آذر ۱۳۸٦ :: پرسه نوشته ها ـ ۷
» ٢٤ آذر ۱۳۸٦ :: متن گردی ها ـ ۷
» ۱٦ آذر ۱۳۸٦ :: خلاقیت: از جهان شکنی تا جهان سازی
» ۱۳ آذر ۱۳۸٦ :: ضيافت دوم: کلام ها
» ۱۳ آذر ۱۳۸٦ :: ضيافت نامه ۴
» ۱٠ آذر ۱۳۸٦ :: هزار و یک خانه - ۵
» ٩ آذر ۱۳۸٦ :: بارتاب ضیافت اول
» ۸ آذر ۱۳۸٦ :: در یک سالگی طرح سوم
» ٥ آذر ۱۳۸٦ :: از کلام بزرگان ـ۱۲
» ٤ آذر ۱۳۸٦ :: ضيافت نامه ۳
» ۳ آذر ۱۳۸٦ :: ضيافت نامه ۲
» ۳ آذر ۱۳۸٦ :: ضيافت نامه ۱
» ٢٩ آبان ۱۳۸٦ :: پرسه ها و پرسه ها ـ ۳۴- معماری دماغ، یادداشتهایی در باب دروغ چشم ها۲
» ٢٩ آبان ۱۳۸٦ :: ضيافت ۲
» ٢٥ آبان ۱۳۸٦ :: متن گردی ها ـ ۶
» ٢٤ آبان ۱۳۸٦ :: پیشنهاد
» ۱٩ آبان ۱۳۸٦ :: از خانه ها و اشکوب ها
» ۱٦ آبان ۱۳۸٦ :: پرسه نوشته ها ـ ۶ - غربت شمس
» ۱٢ آبان ۱۳۸٦ :: پرسه نوشته ها ـ ۵
» ۱٢ آبان ۱۳۸٦ :: متن گردی ها ـ ۵
» ٩ آبان ۱۳۸٦ :: پرسه ها و پرسه ها ـ ۳۳- معماری دماغ، یادداشتهایی در باب دروغ چشم ها ۱
» ٦ آبان ۱۳۸٦ :: پرسه نوشته ها ـ ۴- مولانای چینی
» ٦ آبان ۱۳۸٦ :: هزار و یک خانه - ۴
» ۳ آبان ۱۳۸٦ :: از کلام بزرگان ـ۱۱
» ۳ آبان ۱۳۸٦ :: پرسه ها و پرسه ها ـ ۳۲- نقد معماری
» ۳٠ مهر ۱۳۸٦ :: نکته ها و خنده ها
» ۳٠ مهر ۱۳۸٦ :: متن گردی ها ـ ۴
» ٢٩ مهر ۱۳۸٦ :: پرسه نوشته ها ـ ۳
» ٢۸ مهر ۱۳۸٦ :: پرسش های بنیادین ـ ۱
» ٢٥ مهر ۱۳۸٦ :: معماری دیگر - ۲
» ٢٢ مهر ۱۳۸٦ :: سی نمای معماری ۲
» ٢٠ مهر ۱۳۸٦ :: متن گردی ها ـ ۳
» ۱۸ مهر ۱۳۸٦ :: نکته ها و خنده ها
» ۱٥ مهر ۱۳۸٦ :: هزار و یک خانه،۳
» ۱٤ مهر ۱۳۸٦ :: پرسه نوشته ها ـ ۲ـ تاملات اینترنتی
» ۸ مهر ۱۳۸٦ :: پرسه ها و پرسه ها ـ ۳۱- افسون روزنه
» ٤ مهر ۱۳۸٦ :: معماری دیگر - ۱
» ۱ مهر ۱۳۸٦ :: از کلام بزرگان ـ۱۰
» ۱ مهر ۱۳۸٦ :: متن گردی ها ـ ۲
» ٢٩ شهریور ۱۳۸٦ :: پرسه ها و پرسه ها ـ ۳۰
» ٢٥ شهریور ۱۳۸٦ :: روح مکان، به سوی پدیدارشناسی معماری - ۳
» ٢٥ شهریور ۱۳۸٦ :: متن گردی ها ـ ۱
» ٢۳ شهریور ۱۳۸٦ :: پرسه نوشته ها ـ ۱
» ۱۸ شهریور ۱۳۸٦ :: از دلتنگی ها و ... از نور
» ۱۸ شهریور ۱۳۸٦ :: نگاهی به کتاب «نظریه‌های پسامدرن در معماری»
» ۱٧ شهریور ۱۳۸٦ :: پرسه ها و پرسه ها ـ ۲۹- بوطيقای مواد ۲
» ۱۳ شهریور ۱۳۸٦ :: هزار و یک خانه،۲
» ۱۳ شهریور ۱۳۸٦ :: از کلام بزرگان ـ۹
» ۱۱ شهریور ۱۳۸٦ :: از طرح سومی ها ـ ۴
» ٩ شهریور ۱۳۸٦ :: مقاله: Of Space and Language
» ٧ شهریور ۱۳۸٦ :: پرسه ها و پرسه ها ـ ۲۸ـ معماري، اقیانوسی به عمق یک وجب
» ۱ شهریور ۱۳۸٦ :: پرسه ها و پرسه ها ـ ۲۸ـ "وضعیت بحرانی" معماری نه، بلکه معماری "بحران ِ وضعیت"
» ۳٠ امرداد ۱۳۸٦ :: درباره ی کتاب نظریه های پسامدرن در معماری
» ٢٦ امرداد ۱۳۸٦ :: خبر
» ٢٤ امرداد ۱۳۸٦ :: هزار و یک خانه،۱
» ٢٠ امرداد ۱۳۸٦ :: پرسه ها و پرسه ها ـ ۲۷ـ معماری و شهرسازی اسلامی
» ٩ امرداد ۱۳۸٦ :: سی نمای معماری ۱
» ٧ امرداد ۱۳۸٦ :: پرسه ها و پرسه ها ـ ۲۶ـ بوطيقای مواد ۱
» ٤ امرداد ۱۳۸٦ :: از کلام بزرگان ـ۸
» ۳ امرداد ۱۳۸٦ :: پرسه ها و پرسه ها ـ ۲۵ـ معماری مدرن، پروژه ای ناتمام
» ٢٦ تیر ۱۳۸٦ :: پرسه ها و پرسه ها ـ ۲۴ـ تکمله ای بر معمار ایرانی، که؟ کجا؟
» ۱٦ تیر ۱۳۸٦ :: یک یادداشت لب حوضی!
» ۱٥ تیر ۱۳۸٦ :: هزار و یک تصویر، هزار و یک تصور - ۳
» ٧ تیر ۱۳۸٦ :: پرسه ها و پرسه ها ـ ۲۳ـ معمار ایرانی، که؟ کجا؟
» ٦ تیر ۱۳۸٦ :: از کلام بزرگان ـ۷
» ٢۸ خرداد ۱۳۸٦ :: هزار و یک تصویر، هزار و یک تصور - ۲
» ٢٥ خرداد ۱۳۸٦ :: روح مکان، به سوی پدیدارشناسی معماری - ۲
» ٢٠ خرداد ۱۳۸٦ :: هزار و یک تصویر، هزار و یک تصور - ۱
» ۱٩ خرداد ۱۳۸٦ :: از کلام بزرگان ـ۶
» ۱۳ خرداد ۱۳۸٦ :: معماری دیگر
» ۱٢ خرداد ۱۳۸٦ :: پرسه ها و پرسه ها ـ ۲۲ـ معماری و شهرسازی اسلامی
» ٩ خرداد ۱۳۸٦ :: بينامتن - ۱۱ - چند یادداشت بر کنسرت شجریان
» ٧ خرداد ۱۳۸٦ :: از کلام بزرگان ـ ۵
» ۳ خرداد ۱۳۸٦ :: پرسه ها و پرسه ها ـ ۲۱ـ تکمله ای بر از نقد معماری تا نقد معمار
» ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: پرسه ها و پرسه ها ـ ۲۰ـ از نقد معماری تا نقد معمار
» ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: روح مکان، به سوی پدیدارشناسی معماری ـ ۱
» ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: نکته ها و خنده ها ـ۵
» ۸ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: از کلام بزرگان ـ ۴
» ۸ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: بينامتن - ۱۰ - سنت و مدرنیت
» ٥ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: پرسه ها و پرسه ها ـ ۱۹ـ معماری و شهرسازی اسلامی
» ۳۱ فروردین ۱۳۸٦ :: يادداشت
» ٢٤ فروردین ۱۳۸٦ :: پرسه ها و پرسه ها ـ ۱۸ـ "ادبیات معماری" و معماری معاصر ايران
» ۱٩ فروردین ۱۳۸٦ :: پرسه ها و پرسه ها ـ ۱۷ـ معماری و شهرسازی اسلامی
» ۱٩ فروردین ۱۳۸٦ :: يادداشت ها و ياد - داشت ها - ۴
» ۱٤ فروردین ۱۳۸٦ :: پرسه ها و پرسه ها ـ ۱۶ـ تهی
» ۱٢ فروردین ۱۳۸٦ :: بينامتن - ۹ - دیوارها و خانه ها
» ۱٢ فروردین ۱۳۸٦ :: گزک ـ ۶
» ۱٠ فروردین ۱۳۸٦ :: پرسه ها و پرسه ها ـ ۱۵ـ معماری و شهرسازی اسلامی
» ٩ فروردین ۱۳۸٦ :: از کلام بزرگان ـ ۳
» ٦ فروردین ۱۳۸٦ :: پرسه ها و پرسه ها ـ ۱۵ـ راه
» ٢ فروردین ۱۳۸٦ :: از شهر
» ٢٩ اسفند ۱۳۸٥ :: سال نو
» ٢۸ اسفند ۱۳۸٥ :: پرسه ها و پرسه ها ـ ۱۴ـ معماری و شهرسازی اسلامی
» ٢٥ اسفند ۱۳۸٥ :: پرسه ها و پرسه ها ـ ۱۳-از چهارگانه گی ها و چهارپاره گی های "نقش ِ جهان"
» ٢۱ اسفند ۱۳۸٥ :: پرسه ها و پرسه ها ـ ۱۲- معماری و شهرسازی اسلامی
» ۱۸ اسفند ۱۳۸٥ :: از طرح سومی ها -۲
» ۱۳ اسفند ۱۳۸٥ :: از دلتنگی ها ـ ۵
» ۱٠ اسفند ۱۳۸٥ :: از شهر
» ۳ اسفند ۱۳۸٥ :: گزک ـ ۵ ـ یک موضوع عجیب ولی غیر واقعی!
» ۱ اسفند ۱۳۸٥ :: تبریک
» ٢٩ بهمن ۱۳۸٥ :: نکته ها و خنده ها ـ۴
» ٢۳ بهمن ۱۳۸٥ :: از معماری ها - ۳ ـ مسجد لندن
» ٢۱ بهمن ۱۳۸٥ :: از کلام بزرگان ـ ۲
» ٢۱ بهمن ۱۳۸٥ :: از طرح سوم-۳
» ۱٧ بهمن ۱۳۸٥ :: يادداشت
» ۱۳ بهمن ۱۳۸٥ :: نکته ها و خنده ها ـ ۳
» ۱۳ بهمن ۱۳۸٥ :: بينامتن - ۸ - ترجمه و تجاوز
» ۸ بهمن ۱۳۸٥ :: پرسه ها و پرسه ها ـ ۱۱- حاشيه بر حاشيه
» ٤ بهمن ۱۳۸٥ :: پرسه ها و پرسه ها ـ ۱۰ - شاعران فضا
» ۱ بهمن ۱۳۸٥ :: بينا متن - ۷ - کودکانه
» ۱ بهمن ۱۳۸٥ :: حاشیه ای بر : تنها هنوز "معمار" ای است که می تواند نجات بخشد
» ٢۸ دی ۱۳۸٥ :: از کلام بزرگان ـ ۱
» ٢٤ دی ۱۳۸٥ :: پرسه ها . پرسه ها ـ ۹ـ تنها هنوز ...
» ٢۱ دی ۱۳۸٥ :: از معماری ها - ۳ : Louis Vuitton Japan Architecture Exhibition
» ۱٩ دی ۱۳۸٥ :: بينا متن - ۶: آغاز انتقاد مدرن
» ۱٦ دی ۱۳۸٥ :: يادداشت ها و ياد - داشت ها - ۳
» ۱٢ دی ۱۳۸٥ :: پرسه ها و پرسه ها ـ ۸ - هویت کلید نیست
» ٩ دی ۱۳۸٥ :: از معماری ها - ۲ : کتابخانه ملی جمهوری چک
» ۸ دی ۱۳۸٥ :: گزک ـ ۴
» ٥ دی ۱۳۸٥ :: از معماری ها ـ ۱
» ٥ دی ۱۳۸٥ :: گزک ـ ۳
» ٥ دی ۱۳۸٥ :: بينا متن - ۵ : آجرها و کلمه ها
» ٤ دی ۱۳۸٥ :: از طرح سومی ها - ۱
» ۳ دی ۱۳۸٥ :: بينا متن - ۴
» ۱ دی ۱۳۸٥ :: از کنج ها و گوشه ها ـ ۱
» ۳٠ آذر ۱۳۸٥ :: پرسه ها و پرسه ها ـ ۷
» ٢٩ آذر ۱۳۸٥ :: یادداشت
» ٢٧ آذر ۱۳۸٥ :: بينامتن-۳
» ٢٦ آذر ۱۳۸٥ :: از دلتنگی ها ـ ۴
» ٢٦ آذر ۱۳۸٥ :: بينا متن-۲ : افسون کلمه
» ٢٥ آذر ۱۳۸٥ :: از دلتنگی هاـ۳
» ٢۳ آذر ۱۳۸٥ :: گزک-۲
» ٢٢ آذر ۱۳۸٥ :: گزک-۱
» ٢۱ آذر ۱۳۸٥ :: نکته ها و خنده ها-۲
» ٢۱ آذر ۱۳۸٥ :: پرسه ها و پرسه ها-۶: از سنت
» ۱٩ آذر ۱۳۸٥ :: از دلتنگی ها-۲
» ۱۸ آذر ۱۳۸٥ :: بينامتن-۱
» ۱۸ آذر ۱۳۸٥ :: یادداشت ها و یاد ـ داشت ها-۲
» ۱۸ آذر ۱۳۸٥ :: پرسه ها و پرسه ها-۵
» ۱٥ آذر ۱۳۸٥ :: یادداشت ها و یاد ـ داشت ها-۱ : برلین
» ۱٥ آذر ۱۳۸٥ :: از طرح سوم-۲
» ۱۳ آذر ۱۳۸٥ :: پرسه ها و پرسه ها-۴
» ۱۳ آذر ۱۳۸٥ :: از شهر-۱: Weihnachtsmarkt
» ۱۱ آذر ۱۳۸٥ :: نظریه های پسا مدرن معماری
» ۱٠ آذر ۱۳۸٥ :: نکته ها و خنده ها-۱
» ۱٠ آذر ۱۳۸٥ :: پرسه ها و پٌرسه ها-۳
» ٩ آذر ۱۳۸٥ :: پرسه ها و پٌرسه ها-۲
» ۸ آذر ۱۳۸٥ :: از دلتنگی ها-۱
» ۸ آذر ۱۳۸٥ :: پرسه ها و پٌرسه ها-۱
» ۸ آذر ۱۳۸٥ :: از طرح سوم-۱
» ٧ آذر ۱۳۸٥ :: طرح سوم