طرح سوم

نکته ها و خنده ها

 

 اين كه در كشوري دولتمردان، درس‌نخوانده و فقط با اتكا به مقامشان استادِ تاريخ، استادِ اقتصاد، استادِ فيزيكِ اتمي، استادِ فلسفه، استادِ زيبايي‌شناسي و ادبيات و ديگر علوم و فنون شوند و از پشتِ ميزِ خطابه‌ي قدرت در اين زمينه‌ها حكم صادر كنند، هم چيزهايي در موردِ خود آنان به نمايش مي‌گذارد و هم بي‌ارجيِ نهادِ دانش و دانشگاه و جايگاهِ دانشجو و دانشور را در آن ديار عيان مي‌كند.

م.ن.

   + محمد رضا شیرازی ; ٧:٢۸ ‎ب.ظ ; ۳٠ مهر ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()