طرح سوم

متن گردی ها ـ ۶

  

موقعیت معماری و بحث استقلال در آن موجب گردیده تا در حوزه ی معماری همواره دو گونه رشک و غبطه وجود داشته باشد، و معماران همواره خود را به یکی از این وجوه متمایل سازند: رشک علمی" و "رشک هنری". در مورد آیزنمن « حرکتی قابل توجه از رشک علمی که در نظریه های اولیه ی وی و تمایلش به زبانشناسی ساختاری هویداست، به سوی رشک هنری ِ دوران بعدی اش که طی آن نقد توجیهی وی به ادبیات و فلسفه گرایش می یابد وجود دارد. البته باید گفت که علیرغم این تغییرات سخت خط رابط نشانه شناختی ای هست که کل دوران کاری وی را به هم می پیوندد، و با ارجاعات فرامعمارانه اش که گاه مقولات علمی ای چون هندسه ی فرکتال است و گاه اهداف شالوده فکنانه ی آوانگاردیسم متاخر، در صدد توجیه و تفسیر آن است.»

کنت فرامپتون

   + محمد رضا شیرازی ; ۸:٢٢ ‎ب.ظ ; ٢٥ آبان ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()