طرح سوم

پرسه نوشته ها ـ ۸ ـ تکمله ای بر یادداشت قبلی

به گمان من، اگر چه تفکر صحنه ساختی scenographic در طول تاریخ و تفکر ما ریشه دوانده، و البته ما هریک آگاه و نا آگاه در حال بازتولید آنیم، لیکن همواره تفکری حاشیه ای و اقلیت را می شود یافت که در مقابل این تفکر ایستاده، یا لا اقل مقاومت کرده. من این جا مایلم تا به دو مورد اشاره کنم، که اولی از خواجه حافظ است و دیگری از حضرت بیدل.  

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر میکنند
چون به خلوت میروند ان کاردیگر میکنند
مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس
توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند
گوئیا باور نمیدارند روز داوری
کاین همه قلب و دغل در کار داور میکنند
یارب این نو دولتان را با خر خودشان نشان
کاین همه ناز از غلام ترک و استر میکنند

حافظ

اینقَدَرریش چه معنی دارد؟

غیرتشویش چه معنی دارد؟

آدمی،خرس؟چه ظلم است آخر؟

مردِحق میش؟چه معنی دارد؟

دعوی ِپوچ به این سامان ریش

نرودپیش چه معنی دارد؟

یک نخودکله ودَه من دستار

این کم وبیش چه معنی دارد؟

بیدل!اینجا همه ریش است وفش است

ملت و کیش چه معنی دارد؟

بیدل

   + محمد رضا شیرازی ; ۳:٠۸ ‎ب.ظ ; ٦ دی ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()