طرح سوم

هزار نکته در باب پدیدارشناسی - 4

  

۴- دریافت  (perception) از منظر پدیدارشناختی ابزاری است ارتباطی میان جهانی که شناخته شده است و فردی که آن را دریافت می کند و می شناسد.

ارنست کین

 

 

Keen, Ernest. 1972, Psychology and the New Consciousness. Montery, California: Brooks/Cole Publishing Company. P: 91

   + محمد رضا شیرازی ; ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۱ شهریور ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()