طرح سوم

‏‎هزار نکته در باب پدیدارشناسی - 5

از منظر پدیدارشناسی ساختار بنیادین دریافت نمی تواند در سر یا در جهان وجود داشته باشد. دریافت، رابطه ی پویایی درون ـ برون ای است. دریافت، پیوند متنوع و پرنوسان توجه میان فرد و جهان، من و محیط است که گاه قوی و ضعیف می شود.

دیوید سیمون

   + محمد رضا شیرازی ; ٩:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱٥ آذر ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()