طرح سوم

از کنج ها و گوشه ها ـ ۱

کنج ها و گوشه ها، چه درونی یا بیرونی، همواره اهمیت داشته اند. و مگر نه این است که

آنها <قرارـگاه> و <دیدارـگاه> اند. پس همواره یک اتفاق بوده اند، اتفاقی که باید آن را مغتنم شمرد و پاس داشت.

در اینجا از کنج ها و گوشه ها خواهم گفت.

   + محمد رضا شیرازی ; ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱ دی ۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()