طرح سوم

پرسه ها و پرسه ها ـ ۱۰ - شاعران فضا

برای من بزرگترین معمارها، معماران شاعرند. چرا که معماری های بی شعر، یا معماری های نا شاعرانه، جلو فرسایش زمین و رویا را نمی گیرند.

معماری هر چه شاعرانه تر باشد، عمیق تر در زمین فرو می رود، شکوهمندانه تر برمی خیزد، و باوقارتر قد برمی افرازد.

...

اگر همانگونه که پل آندرو گفته، معماری شعر فضا است، پس همانا معماران شاعران فضایند.

   + محمد رضا شیرازی ; ٧:٤۸ ‎ب.ظ ; ٤ بهمن ۱۳۸٥
    پيام هاي ديگران ()