طرح سوم

پرسه ها و پرسه ها ـ ۲۲ـ معماری و شهرسازی اسلامی

فن گرون بام (von Gruenbaum) در مقاله ای تحت عنوان "ساختار شهر مسلمانان" (1955) توجهی ویژه به شکل فیزیکی شهرها داشته و معتقد بود که گذرهای باریک، پیچ در پیچ و ماز مانند، کوچه های بن بست، و حیاط درونی خانه ها و بناها نشات گرفته از طبیعت طراحی نشده، فاقد برنامه ریزی و آشفته ی شهرهاست. او همچنین منکر وجود هرگونه استقلال در شهر اسلامی، از آن دست که جامعه ی اروپایی واجد آن بود گردید. از لحاظ ساختاری نیز رییس هر محله به همراه روسای اصناف واسطه های مردم ودولت بودند، و در این معنا دارای استقلال مشخص و معینی بودند. محلات، که فضاهایی محصور بوده و دارای یکدستی نژادی و گروهی بودند، ساکنان آن را به عنوان یک جامعه مطرح می ساختند، اما هیچ وقت شهر یکپاچه گی ای کلی را به دست نیاورده و به صورت مجموعه ای از محلات جداگانه باقی می ماند.  فن گرون بام سه نکته را در مورد شهرهای اسلامی مطرح می سازد: 1ـ استقلال محدود 2ـ محله ها به عنوان ساختار یکپارچه کننده و هویت بخش ساکنان شهر 3ـ این که شهر اسلامی اجتماعی موزاییکی بود.

   + محمد رضا شیرازی ; ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱٢ خرداد ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()