طرح سوم

خبر

"نظریه های پسامدرن در معماری معاصر" تألیف کیت نسبیت با ترجمه محمدرضا شیرازی در 272 صفحه از سوی انتشارات نی منتشر ‌شد.

به گزارش خبرنگار مهر، "نظریه‌های پسا مدرن در معماری" عنوان مجموعه جدیدی در حوزه معماری معاصر است که در صدد معرفی و تشریح نظریه‌های معاصر معماری به جامعه دانشگاهی، دانشجویی و حرفه ای در جهت کمک به ساماندهی جریان معماری ایران در قالب "گفتمان سوم" است.

کتاب حاضر تألیف کیت نسبیت، استاد دانشگاه ویرجیینا است که در سه بخش کلی تدوین شده است. این مجموعه به پارادایم هایی همچون پدیدار شناسی، زبان شناسی، نشانه شناسی، ساختارگرایی، پساساختارگرایی، شالوده فکنی، مارکسیسم و فمنیسم و درونمایه‌های معمارانه ای چون تاریخگرایی، معنا، روح مکان، منطقه گرایی، نظریه شهری، زمینه گرایی و کالبد می‌پردازد.

همچنین نظریات فیلسوفانی همچون هایدگر، فوکو، رولان بارت، هیدگر، ژاک دریدا، اکو، لیوتار، در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.

مترجم این اثر در مقدمه کتاب آورده است که "نظریه" بی‌شک مفهومی مدرن است. او معتقد است می‌توان "ده کتاب در معماری ویترویوس" را که در سده اول پیش از میلاد نوشته شده اولین بحث منسجم نظری به شمار آورد که سه گانه مطرح شده در آن یعنی استحکام و آسایش و زیبایی چنان در ادبیات معماری پس از خود ریشه دوانده که به اعتقاد برخی نظریه پردازان، تاریخ معماری هرگز نتوانسته است خود را از چنبره متافیزیک سه گانه فوق برهاند.از دیگر سو به نظر می رسد که ظهور نظریه با ظهور معمار مولف همزمان بوده است.

منبع خبرگزاری مهر

   + محمد رضا شیرازی ; ٩:٤۸ ‎ب.ظ ; ٢٦ امرداد ۱۳۸٦
    پيام هاي ديگران ()