پرسه ها و پرسه ها-۶: از سنت

سنت گرایی، عقیم است و نازا. سیر به قهقراست.

سنت گرایی، اگر که به معنای رجوع و بازگشت فهم شود، به تاریکی می انجامد.

وجهی از سنت می تواند پویا و زایا باشد، که در حال امتداد داشته باشد. اگر سنت را چیزی پایان یافته در گذشته بیانگاریم، نازا می ماند.

سنت شاید که به دو گونه زایا بماند: اگر که حال ِ خود را نیز در امتداد سنت بدانیم، یا نه، وجوهی از سنت را در حال ِ خود زندگی کنیم. اگر که سنت در حال ِ ما زیسته شود، امکان ِ راییدن و زایانیدن دارد. اما سنتی که در حال زیسته می شود، دیگر سنت به مفهوم متعارف آن نیست.

این است پارادوکس سنت!

/ 0 نظر / 6 بازدید