متن گردی ها ـ 15

خانه دیگر پاسخی به حال و هوای فیزیکی و اجتماعی خاص ای نیست، بلکه موردی عام است، محصولی کارخانه ای یا فراورده ی مد، مکانی روزمره یا نامکان. خانه های مدرن [امروزه]، مثل فرودگاهها، تکرار یکدیگرند؛ آنها از مکانی به مکان دیگر تغییر نمی کنند. فردی که در جایی از اتاقی مدرن ایستاده ممکن است خود را در هر جایی دیگر تصور کند، مثل وقتی که چشم هایش را بسته باشد. خانه ی مدرن پاسخی به مکان اش نیست، بلکه پاسخ به توانگری و موقعیت اجتماعی صاحب اش است... خانه ی وی نماد موقعیت اش است، اما مرکز تعلق و آگاهی اش نیست. تاریخ زمان ما تا حد قابل ملاحظه ای تاریخ عزیمت از مرکز آگاهی و دورشدن از خانه بوده است.

وندل بری

/ 4 نظر / 24 بازدید
خلیل

روان شناسی خانه در کشور ما با آن چه که در این گفتار آمده است به نظر متفاوت می آید. دیوار اتاق خواب ما با نقاشی نجومی از امین ژرفایی در زندگی مان باز کرده و (به نثر تو می نویسم!) مرا مهیای این پیام برای تو می کند. آیا تو چنین مهیایی از اندیشگی هایت در سر داری؟ چه گونه زندگی پیشین ات در نظریه های معماری وارد می شوند؟ من می بینم تو فقط به نثر هیدگر می نویسی البته به ادبیات فارسی- ترکی. شعر نیز وارد در نظر پردازی تو می شود. اما فاصله آن ها را با گرمای زندگی تو زیاد احساس می کنم.

فرزانه حقیقی

همیشه فکر کرده ام که آیا خانه ی پست مدرن توانسته مرکز تعلق و آگاهی را فراهم کند ؟ آیا انتقاد از مدرنیته ما را به خانه نزدیک تر ساخته یا خود تنها انتقاد برای اصالت بخشیدن به انتقاد بوده ؟

شیرازی

خلیل عزیز. ممنون از پیامت. این نوشته در واقع یک نقل قول است و درستی و ناراستی آن متوجه خود نویسنده. دوم این که من چندان متوجه نوشته ات نشدم. شاید به دلیل این که خواسته ای همچون من ـ که به گمان تو هایدگری می نویسم ـ بنویسی. شاید اگر همچون خودت بنویسی، من راحتتر بتوانم با آن ارتباط برقرار کنم. موضوع دیگر تفاوت ما در نوع نگرش به چیزها است، تفاوتی که کمابیش عمیق است و تو به آن در پست جادوی عکس اشاره کرده ای. من کمابیش از دلایل این تفاوت و بنیان های آن آگاهم و آن را درک می کنم، و همزمان به آن احترام می گزارم. می دانم که نظر تو در مورد عکس و خواندن ان غنی تر از من است، چرا که یکی از دغدغه های اصلی تو است. انچه من نوشته ام تنها کنجکاوی ها ی یک معمار است که در صدد توجه به همانندی های وجودی حوزه های مختلف هنری است. ایام به کام. موفق باشی.

شیرازی

من نظرم را در مورد سوال شما در یادداشتی خواهم نوشت.