نکته ها و خنده ها ـ۴

ما و تجدد

میرزا عباسقلی خان نوری، سفیر ناصرالدین شاه در روسیه، در توصیف دوربین عکاسی:

<و این صنعت هم خیلی غریب است که بدون اعانت رنگ و قلم و مدد ِ مداد صورت را به طرفه عین بر می دارد.>

پیرزاده، در سفرنامه خود به پاریس در شرح تماشاخانه پاریس:

<باری، قصه ها و تماشاهای پاریس همه از این قبیل است و هوش و گوش مردم را برای این کارها دزدیده اند و مردم اوقات خود را بعد از کسب، صرف تماشای این نوع مضحکه ها و لهو و لعب ها می نمایند و ابدا در تمام پاریس دین و مذهب و دیانت و معنویت و روحانیت و حقیقت و انسانیت و ناموس و عرض و مردی و مردانیت و غیرت به هیچ وجه یافت نمی شود. دنیای محض، جهل محض، ظاهر محض، مجاز محض، ضلالت محض و گمراهی محض رواج دارد. خداوند شخص را از توقف در اینجا حفظ فرماید و اهل اسلام را به این ولایت نیاورد و مسلمی را در این جاها نمیراند. معنی الدنیا سجن المومن و جنه الکفار.>

منبع: مکتب تبریز، سید جواد طباطبایی

/ 0 نظر / 6 بازدید