پرسه ها و پرسه ها ـ ۱۹ـ معماری و شهرسازی اسلامی

جی. سوواژه  با تکیه بر مطالعات انجام یافته در مورد شهرهای سوریه و به ویژه حلب معتقد است که شکل فیزیکی آن چه که ما معمولا شهر اسلامی می نامیم در اصل ریشه در شهر رومی ـ یونانی ای دارد که پیش از ورود اسلام در آن وجود داشته است. به عبارت دیگر شهر اسلامی تغییر شکل همان اصول و قواعد ساختاری شهر پیشا ـ اسلامی است. با ورود اعراب، مساجد به مرور جایگزین معابد و کلیساها شدند و یا در بستر آگوراها ساخته شدند. بازارها و قیصریه ها و کاروانسراها (خان ها) نیز نوعی اضمحلال و تغیر شکل خیابان های ستوندار، باسیلیکا و آگورا بودند.*

* Kisaichi, M., The Maghrib, in Islamic Urban Studies: Historical Review and Perspectives, T.M. Masashi Haneda, Editor. 1994, Columbia University Press: New York

/ 0 نظر / 7 بازدید