متن گردی ها ـ 10

 

تفکر "عمل گرایانه" تبدیل به نوعی تصنع گرایی شده است، مثل آنچه که در ایدئولوژی سایبرنتیک می بینیم.... اگر که این نوع تفکر سلطه ی خود را به انسان و تاریخ گسترش می داد، اگر که با تظاهر به بی اعتنایی به آنچه از طریق وضعیت هایمان از آنها می دانیم درصدد ساختن انسان و تاریخ بر مبنای تعدادی نمایه های انتزاعی بود .... آنگاه .... ما وارد ... یک خواب، یک کابوس می شدیم، کابوسی که از آن هرگز بیدار نمی شدیم.

تفکر علمی، تفکری که از بالا نگاه می کند و به شیئ در حالت عام می نگرد، می باید به "وجود دارد" ای که شالوده ی آن است بازگردد؛ به سایت / مکان، به موطن / زمین ِ جهان محسوس و گشوده. بدانگونه ای که در زندگی ما و برای کالبد ما است... به کالبد واقعی ای که مال من است .... به علاوه، کالبدهای همبسته هم باید که به همراه کالبد من مد نظر قرار گیرند... 

چشم و ذهن

مرلوـ پونتی

 

/ 0 نظر / 16 بازدید