پرسه ها و پرسه ها ـ 63 ـ دیوار شرقی، دیوار غربی

 "دیوار" به عنوان "مرز" و "کرانه" در گونه ی غربی و شرقی آن نه تنها متمایز بلکه گاه متضاداند. "دیوار" غربی به گونه ای کاملا متفاوت از "دیوار" شرقی سخن می گوید و خود را می آشکارد. دیوار غربی اصولا خود را نشان می دهد و به ظهور می رساند، بدان سان که در بستر ِ شهر نیز کاملا هویداست. دیوار غربی در ساختار شهر غربی "آشکار" است، چرا که خود را عرضه می کند. اما در سرزمین های اسلامی، "دیوار" اساسا خود را از منظر عام "پنهان" می کند و خود را در "درون" می آشکارد. به تعبیر دیگر، دیوار جز در درگاه ها و ورودی ها "عرضه" نمی شود، و برای فهم و درک آن باید وارد "درون" شد. "دیوار" در "برون" فاقد "هستی شناسی بنیادین" دیوار است، و برای دریافت ِ آن باید وارد عرصه ی درون شد. "ایست"، "خاست" و "افراشت" دیوار ِ شهر دوره ی اسلامی تنها در "درون" هویداست: درون حیاط، درون شبستان، درون ایوان و ... بنابراین آن چه در اولین برخورد "دیوار" شرقی را متمایز می کند، "پشت" آن است، پشتی که به ما روی می کند و ما را به درون می خواند، و نه وجه و صورت آن.

/ 4 نظر / 36 بازدید
یک دوست

1_تفکیک عمده "غرب" و "شرق" واهی است. ایدئولوژیک است. خیال پردازانه است. کلام بازی است. نه شرق یکپارچه ای وجود داشته است یا دارد و نه غرب یکدستی . تفکیک غرب و شرق وفرض چنین قطب بندی متضادی منشائ سیاسی داشته است. و با پایان جنگ سرد مرد و تمام شد.منشائ ایدئولوژیک ان نیزدر خدمت سیاسی بود و با فروپاشی اوهام سیاسی فرو ریخت.دقیقن اینکه دیگر نه خریدار دارد و نه جذابیت. 2_ سرزمین اسلامی معادل شرق نیست و اگر مراد نویسنده صرفن سرزمین اسلامی در برابر غرب است که باید گفت پیش کشیدن واژه شرق بی معناست. کلمه بازی است. 3_سرزمین اسلامی صرفن فلات گرم و خشک میانی ایران نیست . اقالیم مطبوع سرزمین های اسلامی مطلقن کارکرد روانشناختی نسبت داده شده به دیوار در مناطق گرم و خشک را نداشته اند. این تعمیم غلطی است. 4_در مناطق گرم وخشک نیز هر جا که مقتضیات بافت و همجواری ها ایجاب کرده است دیوار تظاهر بیرونی داشته است. لذا هیچگونه مبنای تئوریکی برای مدعاهای مطرح شده در این پست متصور نیست. 5_ شهر دوره اسلامی ترکیبی تاریخی است نه ایدئولوژیک.

علی

مسابقه خانه ای برای سال 2050 : http://www.tabrizfair.ir/farsi/seminar_fa.htm

مان..!!

مثل دیوار برلین یا دیوار چین..این شرقی اونم غربی نظرمه..جنایت نکردم که.

دانشجوی دانشگاه هنر تبریز

سلام . دیوار غربی خود یک هویت است ، مفهومی که بنابر وجودِ خود ، هویت گرفته و ماهیت آن نیز ابتدا خود را عیان می کند ؛ در حالی که دیوار شرقی تنها لبه ایست برای یک موضوع (Subject) برای هویت بخشی به معنایی که در واقع فضا هم نیست! فضا یک عنصر موضوعه است در برابر شیی مثل دیوار ولی خود فضا ، عنصری است برای هویت بخشی به موضوع اصلی که معناست . انسان غربی معماری می کند تا به شی هویت بخشد اما انسان شرقی معماری می کند تا به معنا هویت بخشد . بوضوح تفاوت این دو نگرش در نحوه معماری و نحوه نگرش به آن هویداست . دوستی می گفت معماری ایران زاده نگاه معمار است از جایی که ایستاده و آن را می بیند، ولی معماری غربی ، زاده نگاه معمار است از جایی که نه تنها معمار که هیچ کس دیگر هم نمی تواند آن را ببیند ؛ مثل نما ، پلان و مقطع ، اینکه چطور نمی توان کیفیت فضایی خانه بروجردی ها را با کشیدن مدارک معماری آن فهمید.