پرسه ها و پرسه ها ـ ۲۵ـ معماری مدرن، پروژه ای ناتمام

بسیاری از متفکران و معماران هستند که به جنبش معماری مدرن، البته همراه با ایراداتی که بر آن وارد می دانند، چونان پروژه ای ناتمام می اندیشند،‌طرحی که باید آن را بازخواند و قابلیت هایش را بازشناخت. و البته ارجاعات آنها و دلایلی که می آورند خواندنی است. در بدنامی (یا شاید بدنام کردن) جنبش مدرن البته فرافکنی هایی که سردمداران پسامدرنیسم معماری داشته اند نیز نقشی اساسی داشته اند. شاید اکنون نوعی بازخوانی انتقادی پسامدرنیسم معماری نیز ضرورت داشته باشد.

مثلا این تعبیر گیدیون شایسته ی توجه است که گفته:

این بدفهمی است که به جنبش مدرن چونان جنبشی که مطلقا علاقمند به تغییر است بیاندیشیم؛ سردمداران آن قویا بر نیاز به ثابتات یا اصول پایه آگاه بودند. برای نمونه می توان به پنج نکته ی لوکوربوزیه اشاره کرد.

/ 0 نظر / 7 بازدید