معماری دیگر - ۲

               

تکنولوژی واژه ی عجیبی است و تعریف قلمرو معنایی آن همواره مشکل بوده است. به واسطه ی تغییرات معنایی ای که این واژه در زمان های مختلف و مکان های متفاوت داشته است، امکان ایجاد رابطه ای آیینه ای (انعکاسی) میان تخنه ی کلام (لوگوس) و کلام تخنه وجود دارد. در عصر روشنگری تخنه ی بلاغتی کلام جایگزین کلام علمی شد. با این حال، در معماری اسکارپا این جایگزینی رخ نداد. تکنولوژی در هر دو شکل اش در کیفیتی وارونه ساختی    حاضراند. ترجمان این حضور وارونه ساختی در قالب زبانی معمارانه به مانند این است که گفته شود هیچ ساختمانی بدون ترکیب و آرایش، و هیچ آرایشی بدون ساختمان وجود ندارد.

 

...

معماری هنر است، چرا که نه تنها به نیازهای اولیه ی سرپناهیدن بلکه به کنارهم نهادن فضاها و مواد و مصالح به شیوه ای معمارانه تمایل دارد. این امر به واسطه ی اتصالات فرمال و واقعی رخ می دهد. اتصالات، یعنی جزئیات مولد، مکانی است که در آن هم ساختمان و هم ترکیب و آرایش روی می دهد. به علاوه، تکمیل فهم ما از این نقش بنیادین ِ اتصالات در مقام مکان ِ فرایند دلالت بخشی و معنا دهی یادآور آن است که معنای ریشه ی اصیل هند و اروپایی واژه ی هنر اتصال است.

 

مارکو فراسکاری

/ 0 نظر / 25 بازدید