متن گردی ها ـ ۴

...

ما تاریخ را نه صرفا بدان جهت که آن را می سازیم، بلکه بدان جهت که ما را ساخته است فهم می کنیم. ما به تاریخ متعلقیم، بدان معنا که تجربه ی آن را به ارث می بریم، آینده ای را بر پایه ی وضعیتی که گذشته برایمان آفریده طرح اندازی می کنیم، و در نتیجه ی فهم مان از این گذشته عمل می کنیم، خواه چنین فهمی روشن و واضح باشد خواه نباشد.

جورج وارنکه در توضیح اندیشه ی گادامر

/ 0 نظر / 19 بازدید