از دلتنگی هاـ۳

از یادداشت هایی که دوستان برایم می گذارند و اظهار لطف می کنند مسرورم.

به ویژه از یادداشت هایی که شاگردان صمیمی پیشین ام گذاشته اند. از این که حرف های من، همانقدر ارزش داشته اند که پس از چندین ترم در ذهنشان کنجی داشته باشند، و این که خاطره ی کلاس ها هنوز برایشان شیرین است، احساس غرور می کنم و برای همه شان فرداهایی پر از اتفاق های خوش آرزو می کنم.

...و قول می دهم که از همین جا، با آنها سخن بگویم، و تا جایی که امکان دارد، یافته هایم را در میان بگذارم.

/ 0 نظر / 7 بازدید